OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV (e-shop)

 

I. Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.kluckynadvere.sk je spoločnosť PETER MARTINKA – MP SERVIS , so sídlom na Bojnickej 10, 831 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 40222535 zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Senci, č. OŽP-ZI/2007/02605-2/CR1, DIČ: 1020112533

2. Predávajúcim je spoločnosť PETER MARTINKA – MP SERVIS , so sídlom na Bojnickej 10, 831 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 40222535 zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Senci, č. OŽP-ZI/2007/02605-2/CR1, DIČ: 1020112533

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.kluckynadvere.sk je spoločnosť PETER MARTINKA – MP SERVIS , so sídlom na Bojnickej 10, 831 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 40222535 zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Senci, č. OŽP-ZI/2007/02605-2/CR1, DIČ: 1020112533

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvo e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní. 

9. Kontaktné údaje predávajúceho:

  • mail: mp@mp-kovania.sk
  • telefón: +421 2 444 555 85
  • číslo účtu pre bezhotovostné platby: TABA 2621802099/1100

 

II. Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú uvádzané bez DPH a aj vrátane 20% DPH . 

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 

 

III. Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 

IV. Platobné podmienky

1. Objednaný tovar môže zákazník zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba vopred - na základe vystavenej preddavkovej faktúry
  • dobierka - za tovar zaplatí pri dodaní tovaru a to úhradou v hotovosti kuriérovi, ktorý zákazníkovi dá doklad o uhradení fakturovanej sumy
  • platba na predajni – v hotovosti, alebo platobnou kartou

2. Platba vopred - úhrada sa vykoná na základe vystavenej preddavkovej faktúry, ktorú zákazníkovi pošleme po akceptácii dodacej lehoty.

3. Dobierka - prevádzkovateľ využíva na dopravu tovaru k zákazníkovi služby spoločnosti GLS Slovakia, ktorá zároveň vyberá dobierkovú sumu od zákazníka, v prípade ak si zvolil platbu dobierkou. Kuriér vystaví kupujúcemu doklad o prijatí fakturovanej sumy.

4. Platba na predajni – úhrada sa vykoná v hotovosti, alebo prostredníctvom platobnej karty priamo na predajni predávajúceho.

5. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a) zľavu z ceny za nákup cez e-shop

b) registráciu do e-shopu,

c) zľavu za opakovaný nákup,

d)  zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

6. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

 

V. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia doba. 

2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: 
a. kuriérskej spoločnosti

 

VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Predávajúci si účtuje príplatok 1,20 EUR s DPH k cene tovaru v prípade dobierky.

2. Poplatok za dopravu tovaru je 6,00 EUR s DPH pri objednávke do 50 EUR s DPH po odrátaní poskytnutej zľavy. Pri objednávke nad 50 EUR s DPH po odrátaní poskytnutej zľavy je doprava zadarmo.

3. Uvedené ceny sa vzťahujú na doručovanie tovarov v rámci Slovenskej republiky. Nadrozmerne prepravy a doprava mimo SR sú naceňované individuálne.

 

VII. Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

 

VIII. Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku. 

 

IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich práv, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať, alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní).

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar, alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7, ods.6, písm. a) až 1) zákona č. 102/2014 Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 
 

X. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 

2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 
b. spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

XI. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade firmy aj názov spoločnosti, IČO, DIČ a IČ DPH.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.
6. Ak kupujúci súhlasil pri registrácii v e-shope s obchodnými podmienkami, súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním, alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 

7. Podmienky odberu noviniek - pridaním Vašej e-mailovej adresy do Odberu noviniek súhlasíte so zasielaním marketingových a reklamných e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním, alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky, ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 

4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako sú i zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení, predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. septembra 2014. 

 

V Bratislave 31.08.2014                                                 

Peter Martinka 
konateľ spoločnosti

 

REKLAMAČNÉ  PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1.    Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.    V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3.    Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady.

5.    Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a.    k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b.    nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c.    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného  prostrediu tovaru,
d.    zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e.    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f.    používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok.

6.    Zo zodpovednosti za vady sú vyňaté taktiež vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.    Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8.    Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.Reklamáciu je potrebné zaslať písomne, alebo formou e-mailu.

9.    Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10.    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11.    Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a.    pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b.    pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c.    v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
d.    reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.    Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

13.    Štítové kľučky

Pri štítových kľučkách je potrebné poznať vzdialenosť medzi osou kľučky a osou kľúča (rozteč). Štandardná vzdialenosť je 72, alebo 90 mm. Pri bezpečnostných kovaniach sa používa rozteč aj 92mm (prosím, zvýšte pozornosť pri meraní).

UPOZORNENIE:

Nakoľko otvory do štítových kľučiek vyrážame na objednávku, je nevyhnutné, aby ste pri zadávaní objednávky presne uviedli typ a rozteč otvorov. Pokiaľ si objednáte nesprávne, nemusí byť ich výmena samozrejmosťou.

14.    Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

15.    Kontakt: Peter Martinka – MP Servis, Bojnická 10, 831 04 Bratislava, tel. 02/444 555 85, mail: mp@mp-kovania.sk

V Bratislave 31.08.2014                                                 

Peter Martinka 
konateľ spoločnosti

Dokumenty na stiahnutie:

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Reklamačný protokol - popis vád